Ειδικός όρος ασφάλισης
Smart DriveΜε τα προγράμματα ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων Smart Drive, η τιμολόγηση των παρεχόμενων καλύψεων συνδέεται με την Οδηγική συμπεριφορά του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου ή όπου είναι διαφορετικό άτομο, του κύριου οδηγού του οχήματος (ο «Χρήστης»). Οι όροι που περιέχονται στην Αίτηση ασφάλισης, στο ασφαλιστήριο και στο Βιβλίο όρων ασφάλισης αυτοκινήτου εφαρμόζονται στα προγράμματα Smart Drive, μαζί με τον παρόντα Ειδικό όρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 1

Καταγραφή δεδομένων κίνησης και οδηγικής συμπεριφοράς

Μέσω ειδικής εφαρμογής (η «Εφαρμογή») που εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο του Χρήστη, αντλούνται πληροφορίες, από την επεξεργασία των οποίων, εξάγονται συγκεκριμένα δεδομένα κίνησης και οδηγικής συμπεριφοράς του Χρήστη, καθώς και βαθμολογίες αυτών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα κίνησης και τις σχετικές βαθμολογίες η Εταιρία καθορίζει ειδική πολιτική τιμολόγησης συμφώνα με την οποία παρέχεται έκπτωση στα ασφάλιστρα στην ανανέωση του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου ανάλογα με τη βαθμολογία που λαμβάνεται (μοντέλο Pay How You Drive -PHYD).

Η εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο (λειτουργικά συστήματα Android και iOS) του Χρήστη, θα γίνεται από τον ίδιο, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία και ώρα έναρξης ασφάλισης που αναγράφεται στον Πίνακα ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται σε αυτόν. Ο Χρήστης θα πρέπει να μη διακόπτει την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς επίσης και να εγκαθιστά κάθε ενημέρωση της εφαρμογής (update), όποτε αυτή γίνει διαθέσιμη.

Άρθρο 2

Δεδομένα κίνησης και οδηγικής συμπεριφοράς

Από τους αισθητήρες του κινητού τηλεφώνου του Χρήστη και μέσω της εφαρμογής συλλέγονται στοιχεία που αφορούν την κίνηση του αυτοκινήτου (πρωτογενή στοιχεία), προκειμένου κατόπιν επεξεργασίας να εξαχθούν δεδομένα κίνησης και οδηγικής συμπεριφοράς του Χρήστη και οι ειδικές βαθμολογίες αυτών.

Tο μοντέλο αξιολόγησης οδηγικής συμπεριφοράς ανά διαδρομή, προκειμένου να εξαχθούν οι βαθμολογίες, λαμβάνει υπόψη τις πιο κάτω παραμέτρους:

 • Διάρκεια υπέρβασης ορίου ταχύτητας στην περιοχή οδήγησης για όσο χρόνο διαρκεί η υπέρβαση και ταχύτητα που υπερβαίνει το νόμιμο όριο (αν και εφόσον το νόμιμο όριο είναι διαθέσιμο)
 • Αριθμό απότομων επιβραδύνσεων και βαθμό ή ένταση επιβράδυνσης
 • Αριθμό απότομων επιταχύνσεων και βαθμό ή ένταση επιτάχυνσης
 • Διάρκεια χρήσης κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης

Οι βαθμολογίες που εξάγονται μετά την επεξεργασία κίνησης και οδηγικής συμπεριφοράς του Χρήστη είναι οι εξής:

 • Συνολική βαθμολογία (σκορ) οδηγικής συμπεριφοράς, κατόπιν αξιολόγησης των πιο πάνω παραμέτρων (ανά διαδρομή και συνολικά).
 • Βαθμολογία ανά κατηγορία. Οι κατηγορίες είναι: επιτάχυνση, επιβράδυνση, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, διάρκεια χρήσης κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης.

Η συνολική βαθμολογία του Χρήστη και αντίστοιχα του αυτοκινήτου υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμολογιών των διαδρομών όπου ο χρήστης ήταν οδηγός του αυτοκινήτου (με παράγοντα στάθμισης την απόσταση).

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί από καιρό σε καιρό τις κατηγορίες πρωτογενών δεδομένων και δεδομένων κίνησης και οδηγικής συμπεριφοράς που συλλέγονται, καθώς επίσης και τις βαθμολογίες που εξάγονται και τον τρόπο καθορισμό τους.

Σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς του προγράμματος Smart Drive περιλαμβάνονται στους όρους χρήσης της Εφαρμογής, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μέσω της Εφαρμογής, καθώς και στο Κείμενο Ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το προϊόν Smart Drive που βρίσκεται διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.anytime.gr/info/kit. Και τα δύο αυτά κείμενα μπορούν να τροποποιηθούν, χωρίς αναδρομική ισχύ και χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση του Χρήστη.

Άρθρο 3

Τιμολόγηση

Η Εταιρία έχει δημιουργήσει μια κλίμακα τιμολόγησης 5 αστεριών, ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά του Χρήστη.

Ανάλογα με τη βαθμολογία (σκορ) που έχει επιτύχει ο Χρήστης και τη βαθμίδα στην οποία αντιστοιχεί η βαθμολογία αυτή (σύμφωνα με τον πιο κάτω Πίνακα 1), ενενήντα (90) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης της εκάστοτε τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου, θα υπολογίζεται κατά πόσο θα παραχωρείται έκπτωση επί των ασφαλίστρων της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, για την υποχρεωτική κάλυψη «Αστική ευθύνη» (Άρθρο 20 των όρων του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου) και στην κάλυψη «Ιδίες ζημιές» (Άρθρο 29 των όρων του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου) αν το πρόγραμμα ασφάλισης παρέχει μικτή κάλυψη, σύμφωνα με τον πιο κάτω Πίνακα 2:

Πίνακας 1:

Βαθμολογία
Βαθμίδα (Star rating system)
91 - 100
5*****
76 - 90
4****
61 - 75
3***
41 - 60
2**
0 - 40
1*

Πίνακας 2:

Βαθμίδα (Star rating system)
Έκπτωση
5*****
20%
4****
10%
3***
5%
2**
0%
1*
0%

Άρθρο 4

Επιπρόσθετες υποχρεώσεις

Πρόσθετα στις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στου όρους του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο Χρήστης οφείλει να:

 • Εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο (λειτουργικά συστήματα Android και iOS), εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία και ώρα έναρξης ασφάλισης που αναγράφεται στον Πίνακα ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 • Συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης της Εφαρμογής, ως ισχύουν από καιρό σε καιρό, και γενικά να χρησιμοποιεί σωστά την Εφαρμογή.
 • Συμπληρώνει, ως οδηγός του αυτοκινήτου, τουλάχιστον 350 χιλιόμετρα εντός κάθε μήνα ασφάλισης.
 • Απενεργοποιεί τη συλλογή δεδομένων από την Εφαρμογή όταν βρίσκεται σε οποιοδήποτε όχημα ή μέσο ως επιβάτης.

Άρθρο 5

Ακύρωση ασφαλιστικής σύμβασης

Πρόσθετα στο άρθρο 12 «Ακύρωση ασφαλιστικής σύμβασης», Τμήμα 01 «Γενικοί Όροι Αστικής Ευθύνης και Προαιρετικών Καλύψεων», του Βιβλίου όρων ασφάλισης αυτοκινήτου, το οποίο ισχύει πλήρως, συμφωνούνται ως ουσιώδεις όροι της σύμβασης και η Εταιρία έχει για τις περιπτώσεις αυτές, το δικαίωμα να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, τα εξής:

 1. Μη εγκατάσταση της Εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο (λειτουργικά συστήματα Android και iOS), του Χρήστη εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη της ασφάλισης
 2. Μη συμμόρφωση του Χρήστη σε σχέση με την ορθή χρήση Εφαρμογής (π.χ. αφαίρεση, διαγραφή, παραποίηση κ.λπ.)
 3. Μη συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού τριακοσίων πενήντα (350) χιλιομέτρων ανά μήνα

Η καταγγελία γίνεται με αποστολή επιστολής ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στο Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισμένο, σε στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία, ότι επιθυμεί μέσω αυτών να συναλλάσσεται με την Εταιρία. Με την καταγγελία του γνωστοποιείται ότι η μη συμμόρφωσή του, με τον ουσιώδη όρο που παραβιάστηκε, μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την επίδοση της καταγγελίας, έχει σαν αποτέλεσμα τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.

${loading}