Όροι χρήσης

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/08/2023Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης («Όροι») διέπουν τη χρήση της εφαρμογής ShortDrive – Greece («Εφαρμογή»). Με τη λήψη, την εγκατάσταση, την πρόσβαση ή τη χρήση της Εφαρμογής, συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους Όρους.

1. Γενικές υποχρεώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, θα πρέπει να έχετε συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Short Drive με την Anytime της Ιnteramerican («Εταιρία»). Μετά την εξόφληση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα παραλάβετε με courier μέσα σε 2-3 εργάσιμες μέρες την τηλεματική συσκευή BEACON, η οποία είναι υποχρεωτικό να τοποθετηθεί στο όχημά σας άμεσα μόλις παραλάβετε τη συσκευή. Παράλληλα με τη τοποθέτηση της τηλεματικής συσκευής BEACON, θα πρέπει να κατεβάσετε και να συνδεθείτε στην εφαρμογή ShortDrive- Greece στο κινητό σας. Στη συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιήσετε, μέσα σε 10 ήμερες, μια διαδρομή με επιτυχή καταγραφή χιλιομέτρων.

Κατά την είσοδό σας στην Εφαρμογή θα σας ζητηθεί το όνομα και ο κωδικός χρήστη, τα οποία έχουν αποσταλεί με e-mail και SMS. Στη συνέχεια θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο κινητό σας, σύμφωνα με το αρχείο Οδηγίες Εγκατάστασης Εφαρμογής «ShortDrive – Greece» (Άδειες και Ρυθμίσεις), για την ορθή λειτουργία της Εφαρμογής. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εφαρμογής αναφέρεται για λόγους συντομίας στους Όρους ως «Χρήστης».

Με τη σύνδεσή σας στην Εφαρμογή θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για:

  • Το υπόλοιπο των χιλιομέτρων σας βάσει του ασφαλιστικού προγράμματος.
  • Τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει.
  • Την ημερομηνία έναρξης και λήξης των διαδρομών σας.
  • Την συνολική απόσταση κάθε διαδρομής που διανύσατε.

2. Συσκευή Τηλεματικής – Beacon

Για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας και τη λειτουργία της Εφαρμογής θα πρέπει να τοποθετήσετε στο όχημά σας την τηλεματική συσκευή σύμφωνα με το Ενημερωτικό Ένθετο τηλεματικής συσκευής BEACON και τις Οδηγίες Εγκατάστασης Εφαρμογής «ShortDrive – Greece» (Άδειες και Ρυθμίσεις) που τη συνοδεύουν (εφεξής «Οδηγίες Εγκατάστασης»).

Ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις Οδηγίες Χρήσης καθώς και με τυχόν νεότερες ενημερώσεις από την Εταιρία αναφορικά με την χρήση και συντήρηση της τηλεματικής συσκευής (τύπου Beacon). Η ορθή χρήση της τηλεματικής συσκευής (τύπου Beacon) καθώς και οι όροι εγγύησης αναλύονται στις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν. Κάθε άλλη ενέργεια ή παρέμβαση στην τηλεματική συσκευή (τύπου Beacon), που δεν προκύπτει από ρητή οδηγία της Εταιρίας θεωρείται ως μη ορθή χρήση της.

Απαγορεύεται κάθε παρέμβαση στην τηλεματική συσκευή (τύπου Beacon) ή/και την συνδεσμολογία αυτής καθώς και η τυχόν κακή χρήση της (ενδεικτικά, η παρεμβολή ξένων σωμάτων, η τοποθέτηση ή έκθεση του Εξοπλισμού σε χώρο προφανώς ακατάλληλο και βλαπτικό κατά παράβαση των Οδηγιών Εγκατάστασης).

3. Υποχρεώσεις Χρήστη

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή υπεύθυνα και να μην τη χρησιμοποιείτε με τρόπο που είναι παράνομος, επιβλαβής ή μπορεί να παρεμβαίνει στη χρήση της από οποιονδήποτε άλλον.

Συμφωνείτε ότι κατά την αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων στην Εφαρμογή ή κατά την υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής θα παρέχετε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη στοιχεία.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για να διεξάγει επιχειρηματική/εμπορική δραστηριότητα ή δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.

Ο Χρήστης πρέπει να διατηρεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ασφαλή και δεν πρέπει να τα μοιράζεται με τρίτους ή να τους επιτρέπει την πρόσβαση στην Εφαρμογή. Μόνο ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια του λογαριασμού του. Ειδικότερα, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρία για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή κακή χρήση της τηλεματικής συσκευής BEACON.

4. Διαθεσιμότητα Εφαρμογής

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής δεν περιλαμβάνουν τη χρήση των δεδομένων (4G/5G), η οποία είναι προαπαιτούμενη για τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της πρόσβασής του στο Διαδίκτυο, ώστε να χρησιμοποιηθεί σωστά η Εφαρμογή και κατά συνέπεια η καταγραφή χιλιομέτρων, αλλά και για τη διατήρηση του απαραίτητου λογισμικού ενημερωμένου.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι υπηρεσίες της Εταιρίας είναι διαθέσιμες υπό την προϋπόθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο Χρήστης δεν μπορεί να απαιτεί μόνιμη και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής εάν δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η Εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής σε περίπτωση μη ύπαρξης σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τις υπηρεσίες της Εφαρμογής για τεχνικούς λόγους. Ωστόσο, η Εταιρία θα ενημερώσει τους Χρήστες για τυχόν διακοπή της υπηρεσίας, εκτός εάν υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναστολής των υπηρεσιών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί την Εφαρμογή με τρόπο που είναι εύλογος προς τον Χρήστη, προκειμένου να κάνει ποιοτικές βελτιώσεις.

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η χρήση της Εφαρμογής υπόκειται επίσης στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, η οποία περιγράφει τις πρακτικές της σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην ειδική Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για το ασφαλιστικό πρόγραμμα Short Drive που βρίσκεται μόνιμα αναρτημένη εδώ

6. Πνευματική ιδιοκτησία

Το λογισμικό και η Εφαρμογή που παρέχονται από την Εταιρία, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή/και τρίτων, οι οποίοι της παρέχουν δικαιώματα χρήσης τους και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στην Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Όλα τα ονόματα υπηρεσιών ή/και προϊόντων καθώς και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην Εφαρμογή αποτελούν εμπορικά σήματα της Εταιρίας, των θυγατρικών της, ή των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της Εφαρμογής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας και των συνεργατών της αντίκειται στον Νόμο.

7. Παραβίαση υποχρεώσεων

Οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων Χρήσης της εφαρμογής δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της Εφαρµογής, µε την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός της.

8. Περιορισμός ευθύνης

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο παροχής των συμφωνημένων με την παρούσα Σύμβαση Όρων δέχεται να κάνει χρήση και να έχει πρόσβαση σε λογισμικό της Εταιρίας ή/και τρίτου, το οποίο παρέχεται προς χρήση «ως έχει».

Η Εταιρία δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της Εφαρμογής θα είναι πάντα επικαιροποιημένο, και χωρίς σφάλματα. Ωστόσο η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η Εφαρμογή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Χρηστών.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορά από την χρήση της Εφαρμογής είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

10. Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους ανά χρονικά διαστήματα. Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών σημαίνει ότι αποδέχεστε τους νέους Όρους.

11. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση auto@anytime.gr ή στο 210-9460000.

${loading}